710 M N.P.M
6 - osobowa kanapa

Aktualności

Co się u nas dzieje?

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WOBEC COVID-19 W SEZONIE 2020/2021

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

W obecnym czasie naszym wsponym najważniejszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie naszego ośrodka zapewnienie wszystkim gościom i pracownikom, najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Wobec aktualnie wydanych przepisów, zostały przygotowane procedury, które obligują nas wszytstkich określone procedury, których przestrzeganie pozwoli na zminimalizowanie ryzyka zarażenia.

Przypominamy o podstawowych zasadach:

✅ ZAKRYWANIE UST I NOSA

✅ UTRZYMANIE DYSTANSU W KOLEJKACH DO WYCIAGU, DO KASY

✅ PUNKTY GASTRONOMICZNE BĘDĄ CZYNNE - MOŻLIWOŚĆ ZAKUPIENIA POSIŁKÓW JEDENIE NA WYNOS

✅ PRZYPOMINAMY, ŻE NA JEDNYM KRZESEŁKU MOGĄ SIEDZIEĆ: osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno – narciarskiej, jednak istnieje bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkich korzystających z wyciągu!

Dodatkowo rekomendujemy: Monitorowanie stanu zdrowia: zgodnie z zaleceniami w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki. Lista placówek: www.pacjent.gov.pl

PROCEDURY DLA INFRASTRUKTURY NARCIARSKIEJ

Zgodnie z wytycznymi, które opracowaliśmy wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, pamiętaj:

Zwiększyliśmy odległość między pracownikami oraz wprowadź rozwiązania mające na celu odseparowanie poszczególnych zmian pracowników (o ile to możliwe) Podzieliliśmy kompleks na strefy, tak aby pracownicy z poszczególnych stref mieli jak najmniejszy kontakt ze sobą. Zapewniliśmy pracownikom środki do mycia i dezynfekcji rąk oraz powierzchni, a także środki ochrony indywidualnej oraz instrukcje dot. zasad prawidłowej higieny rąk oraz prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki). Zapewniliśmy kosze, do których trafiać będą zużyte materiały oraz zdbamy o ich regularne opróżnianie. Ograniczyliśmy korzystanie z powierzchni wspólnych przez wielu pracowników na raz. Zapewniliśmy płyny do dezynfekcji – co najmniej jeden dozownik w każdym miejscu, w którym pojawiają się klienci (kasy, wypożyczalnie, łazienki, bary, restauracje przy stokach, itp.). Dbamy, aby dozowniki były regularnie napełniane. Przeprowadzamy i monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem częstego, regularnego dezynfekowania powierzchni dotykowych (tj. m.in. terminali, klamek, blatów, włączników, poręczy, uchwytów). Zapewniliśmy miejsce do izolacji osoby wykazującej objawy chorobowe kompatybilne z objawami COVID-19. W miarę możliwości zapewniamy bezdotykowe wejście do pomieszczeń ogólnodostępnych.

Poniżej szczegółowe instrukcje.

Wytyczne dla funkcjonowania zorganizowanych terenów narciarskich, stacji turystyczno-narciarskich oraz kolei linowych i wyciągów narciarskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Celem wdrażanych procedur jest:

Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (obsługi), gości / klientów oraz osób przebywających na terenie stacji turystyczno-narciarskich, zorganizowanych terenów narciarskich oraz kolei linowych i wyciągów narciarskich. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników / obsługi oraz gości / klientów. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na 4 części:

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników obsługi. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u gościa / klienta.

Uregulowanie szczególne obejmujące Etap odpowiedzialności oraz Etap Stabilizacji

Poniżej zostały wskazane rozwiązania szczególne obejmujące Etap odpowiedzialności oraz Etap stabilizacji. Wytyczne te powinny być stosowane w pierwszej kolejności, a dopiero następnie – odpowiednio – powinny być stosowane wytyczne ogólne zamieszczone w dalszej części opracowania.

Etap odpowiedzialności Etap stabilizacji W przypadku Etapu odpowiedzialności, przedsiębiorcy z Branży narciarskiej gotowi są nałożyć na siebie najdalej idący reżim sanitarny obejmujący: – prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia aby znajdowało się na jego terenie nie więcej niż jedna osoba na 100 m2 powierzchni ośrodka narciarskiego dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi. – zamknięcie stref gastronomicznych zgodnie z wytycznymi dla tej branży w trakcie trwania Etapu odpowiedzialności W przypadku Etapu stabilizacji, przedsiębiorcy zBranży narciarskiej gotowi są nałożyć na siebie następujący reżim sanitarny: – ograniczenie w postaci:1. Strefa czerwona – prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia aby znajdowało się na jego terenie nie więcej niż jedna osoba na 100 m2 powierzchni ośrodka narciarskiego dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi. 2. Strefa żółta – prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej – jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia aby znajdowało się na jego terenie nie więcej niż jedna osoba na 75 m2 powierzchni ośrodka narciarskiego dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi.

  1. Strefa zielona – prowadzenie obiektu rekreacyjnego w postaci ośrodka narciarskiego/stacji narciarskiej – jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia aby znajdowało się na jego terenie nie więcej niż jedna osoba na 50 m2 powierzchni ośrodka narciarskiego dostępnej dla jego użytkowników, z wyłączeniem obsługi. – gastronomia oraz hotele działają na zasadach zgodnych z właściwymi wytycznymi dla strefy zielonej, żółtej lub czerwonej

I Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze

Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wyposażenie obsługi / pracowników zorganizowanych terenów narciarskich i kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich w środki ochrony indywidualnej, w tym środki zasłaniające nos i usta, rękawiczki oraz środki do mycia i dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby. Zalecenia dla pracowników: przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy (a także za każdym razem przed założeniem oraz po ściągnięciu rękawiczek) obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce lub dezynfekcja rąk za pomocą środka dezynfekującego; w przypadku wykonywania obowiązków polegających na kontakcie bezpośrednim z klientami, koniecznym jest nosić osłonę nosa i ust (rekomendowane maseczki medyczne), oraz ewentualnie rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków pracowniczych i zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników; regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, do osuszania stosować wyłącznie ręczniki jednorazowe i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%); podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamykanego pojemnika na odpady i umyć ręce; nie podawać dłoni i unikać bliskiego kontaktu podczas powitania; starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne. Należy pamiętać o częstej i regularnej dezynfekcji powierzchni dotykowych jak klamki, słuchawki telefonu, klawiatury i myszki, włączniki świateł, terminale płatnicze, włączniki urządzeń czy biurka; regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, blaty, oparcia krzeseł; unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość; w przypadku pracowników wypożyczalni – koniecznym jest każdorazowa dezynfekcja sprzętu oddawanego przez wypożyczających.

Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia pomieszczeń. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym: wprowadzenie różnych godzin przerw; zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki); dezynfekcja przestrzeni wspólnych przed udostępnieniem jej kolejnej grupie pracowników. Obowiązek stosowania przez dostawców towarów i usług zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia (patrz dalej) i skuteczne poinstruowanie pracowników. Przeprowadzanie szkoleń z zastosowanych procedur sanitarnych dla wszystkich pracowników oraz broszur informacyjnych. Udostępnienie stacji dezynfekujących oraz środków do dezynfekcji na wszystkich zapleczach oraz pomieszczeniach socjalnych. Szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ciężki przebieg COVID-19 (jeśli to możliwe, nieangażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60. roku życia oraz przewlekle chorych).

II Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich. Zaleca się podzielenie zorganizowanych terenów narciarskich na odrębne strefy obejmujące stoki narciarskie, ośrodki noclegowe, wypożyczalnie, punkty restauracyjne. Zaleca się umieszczenie na terenie budynków znajdujących się na terenie zorganizowanych terenów narciarskich, kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz stacji turystyczno-narciarskich, stacji dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości oraz ich regularne uzupełnianie. Z zastrzeżeniem zasad dotyczących przejazdów (patrz poniżej) stosuje się zasadę dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa. Rekomendowane umożliwienie zakupu biletów bezobsługowo, tj. poprzez platformy online lub w biletomatach. Rekomendowane umożliwienie płatności bezgotówkowych we wszystkich punktach usługowych, kasach biletowych, sklepach oraz wypożyczalniach na terenie stacji turystyczno-narciarskiej. Rekomendowane podjęcie działań mających na celu rozłożenie ruchu narciarzy i turystów korzystających z urządzeń transportu linowego równomiernie w ciągu dnia. Stała informacja i instrukcja dla gości zawierająca podstawowe informacje dotyczące postępowania i ochrony osobistej zgodnej z wytycznymi wydanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Umieszczenie czytelnej instrukcji dezynfekcji rąk przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji. Umieszczenie na terenie stacji turystyczno-narciarskiej (w tym w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych) plakatów informacyjnych wraz z instrukcjami dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki. Zapewnienie sprzętu i środków oraz prowadzenie i monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych. Codzienna dezynfekcja obiektu, w szczególności bieżące dezynfekowanie, toalet, blatów, klamek, uchwytów, kołowrotków, biletomatów oraz innych, często dotykanych powierzchni. Cały personel stacji turystyczno-narciarskiej jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej i przestrzega obowiązujących zasad w zakresie zakrywania nosa i ust. Zaleca się systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju/ obszaru, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. W przypadku wypożyczalni sprzętu – obowiązkowe dezynfekowanie całości sprzętu otrzymanego od wypożyczających. Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów stacji turystyczno-narciarskiej o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z SARS-CoV-2 w kompleksie narciarskim.

Gastronomia – procedury zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii i Głównego Inspektora Sanitarnego: https://www.gov.pl/web/rozwojpraca-technologia/gastronomia

Noclegi – procedury zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii i Głównego Inspektora Sanitarnego: https://www.gov.pl/web/rozwoj-pracatechnologia/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

W zakresie przejazdów wyciągami narciarskimi, kolejami linowymi oraz przenośnikami taśmowymi itp., w celu zapobiegania gromadzeniu się klientów w kolejce do przejazdu w/w urządzeniami, dopuszcza się ich funkcjonowanie zgodnie z przepustowością nominalną w przypadku, gdy miejsca zajmować będą osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno – narciarskiej – przy czym koniecznym jest w trakcie przejazdu zasłonięcie nosa oraz ust W innych przypadkach konieczne jest zachowanie dystansu od innych osób I stosowanie ograniczeń zgodnie z aktualnymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rekomenduje się podjęcie działań pozwalających na zachowanie odstępów pomiędzy klientami w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego, np. odgradzanie szarfami, wyznaczanie „tuneli” dojścia, wyznaczanie punktów, w których mogą przebywać klienci itp.

Rekomenduje się informowanie klientów, aby – o ile to możliwe i nie będzie powodowało gromadzenia się osób w kolejce do przejazdu urządzeniami transportu linowego – na jednym krześle lub w jednej gondoli miejsca zajmowały osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno – narciarskiej.

III Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników / obsługi. Obowiązek zapoznania personelu stacji turystyczno-narciarskiej odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z zakażeniem SARS-CoV-2 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie). Pracownicy i obsługa stacji turystyczno-narciarskiej powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, w celu uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu, poinformować go o konieczności skontaktowania się telefonicznie z lekarzem, w celu uzyskania teleporady medycznej. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Po opuszczeniu pomieszczenia należy je wywietrzyć i zdezynfekować. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, uchwyty itp.). Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

IV Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARSCoV- 2 u gościa / klienta.

W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19, gość (klient) nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu. Klient powinien zostać poinstruowany o konieczności skontaktowania się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 lub 112, a także o konieczności unikania transportu zbiorowego w drodze do miejsca pobytu/ podmiotu leczniczego. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, uchwyty itp.). Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient, wraz danymi do szybkiego kontaktu (nr tel komórkowego, adres e-mail) i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

24 Marca 2023 roku

Dziękujemy za sezon 2022/2023

31 Stycznia 2023 roku

MILKA 2023

22 Stycznia 2023 roku

Godziny otwarcia.

22 Stycznia 2023 roku

Karnety online

Dziękujemy za skorzystanie z formularza.

Coś poszło źle, wróć do formularza

Zapisałeś się do newslettera

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera

Zamknij X

Chcesz być na bieżąco z tym co się dzieje?

snowflakes snowflakes snowflakes

Organizujemy liczne konkursy, w których wygrasz darmowe wejściówki.

Polub nas na Facebook!